सकाळी उठोनी


सकाळी उठोनी । चहा-काँफी घ्यावी,
तशीच गाठावी। विज-गाड़ी॥

दाती तृण घ्यावे । हुजूर म्हणून;
दुपारी भोजन। हेची सार्थ ॥

संध्याकाळ होता । भूक लागे तरी,
पोराबाळांवरी । ओकू नये॥

निद्रेच्या खोपटी । काळजीची बिळे,
होणार वाटोळे । होईल ते॥

कुणाच्या पायाचा । काही असो गुण;
आपुली आपण । बिडी प्यावी॥

जिथे निघे धूर। तेथे आहे अग्नी;
आम्ही जमदग्नी। प्रेतरुपी॥- बा. सी. मर्ढेकर

Read more...

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP